วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่  ๑๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๓.๒๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
เวลา  ๑๗.๑๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย
และพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
เวลา  ๑๗.๒๙  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา และโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของการก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร ณ หอศิลป์
ณ บ้านเจ้าพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๓.๕๗  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม เดอะ ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๐.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ “สืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเฉลิมพระเกียรติองค์พระราชา กลุ่มโรงเรียน
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พัฒนาอย่างยั่งยืน” และการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒
กำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร