วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคปราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๑ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสบความสาเร็จในการศึกษา แต่ละคน คงจะได้นาความรู้ทั้งปวงที่เล่าเรียนมา ไปสร้างสรรค์ความสาเร็จในหน้าที่การงานต่อไป แต่นอกจาก
ความรู้ในหลักวิชาแล้ว การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง ก็เป็นปัจจัยสาคัญอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ความสาเร็จ บัณฑิตทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ประกอบกิจการงานด้วยความอดทนพากเพียร รู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเต็มกาลังความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม หากบัณฑิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมดังกล่าวนี้ ความสาเร็จ ในการประกอบกิจการงานของแต่ละคน ก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของ
ประเทศชาติ เวลา ๑๒.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๑ เวลา ๑๓.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิด “อาคาร ๑๐ ปี เภสัชศาสตร์บูรพา” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดศูนย์การจัดการเรียนรู้ (Learning Center) ของศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (EEC Automation Park) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ภูมิคุ้มกันบาบัดมะเร็ง” (Immuno Oncology) พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
/อนึ่ง …
– ๒ –
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้า โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ ๔ ณ กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ซึ่งได้ดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ เพื่อเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีก และพันธุ์ปลาน้าจืด “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงเพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง เริ่มดาเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดา และพันธุ์ไก่ประดู่หางดา เพื่ออนุรักษ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สาหรับพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนาไปเพาะเลี้ยงไว้บริโภค ขยายพันธุ์ และประกอบอาชีพ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายไก่ศรีวิชัยดา และขาว เพื่อใช้ในศูนย์ จากนั้น ทอดพระเนตรการทดลองเสริมแหนแดงในอาหารไก่กระดูกดา เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดร้านภัทรพัฒน์ สาขาโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายรัตนพล เป็นร้านภัทรพัฒน์แห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๔ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อจาหน่ายสินค้าของ มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และโครงการศิลปาชีพ ในการนี้ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ในการผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ปลาตะเพียนขาว ปลาหมอเทศ และปลาสลิด สาหรับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนสาหรับนาไปเลี้ยงเพื่อบริโภค ขยายพันธุ์ และจาหน่าย จากนั้น ทอดพระเนตรการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ “ตามรอยพ่อ” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบริหารจัดการพื้นที่ทาการเกษตร ในโอกาสนี้ ทรงติดตามการดาเนินงานสนองพระราชดาริของกองทัพภาคที่ ๔ ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ผลิตพันธุ์ไก่เบตง พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน บ้านคลองหอยโข่ง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งกองพลพัฒนาที่ ๔ ได้ขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” สู่โรงเรียน โดยจัดกาลังพล พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลา จัดทาแปลงผัก เพื่อให้มีผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ทั้งนี้ กองพลพัฒนาที่ ๔ ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนชุมชน ตามแนวชายแดน อีกจานวน ๑๑ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดารัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แก่กาลังพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร