วันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวศิวาพร  พงศ์เจริญ เลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นำ คณะกรรมการ
มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์ ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

– แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำโชค
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส นำ นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์                             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือ “เอ็นเอฟที” (NFT) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ฯ  ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุน
การจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย และรับพระราชทานผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์

เวลา  ๐๙.๕๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
“ศรีสังวาลย์” ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา ข้าราชการเกษียณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาล
ระดับนโยบาย
๒. นางสาวหรรษา เทียนทอง  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
๓. นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล  ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

 

/ในโอกาสนี้ …

– ๒ –

 

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และผู้เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๐๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางโฉมฉาย  เหล่าสุนทร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
และรองศาสตราจารย์จิรัสสา คชาชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ ฯ นำ นางกิมฮวย คำอุ่ม และนายณรงค์ คำอุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

– นางภากมล  รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสมหมาย  อุดแก้ว
และนายสันติ  อุดแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๓๑ ตั้งอยู่ที่
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

– นายประเสริฐ  กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้สนับสนุนกิจการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้ง นำ คณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษารางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ที่ทำงานต่อเนื่อง ๓ ปี
ขึ้นไป เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และ นำ นักเรียน นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารสมาคม ฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย