วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายต่างก็ได้อุตสาหะพากเพียรเล่าเรียนมา จนสาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว ทั้งได้กล่าวคาปฏิญาณ ว่าจะนาความรู้ไปใช้แต่ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ คาปฏิญาณนี้มีความสาคัญมาก และเชื่อว่าบัณฑิตทุกคนย่อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ ให้ได้จริง แต่การจะทาให้ได้ดังนั้น แต่ละคนจะต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องเที่ยงตรงด้วย ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะการนาความรู้ไปใช้ จะไม่อาจสาเร็จผลแต่ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้เลย หากผู้ใช้ไม่สามารถ คิดพิจารณาได้แจ้งชัดตามเหตุผลความเป็นจริง ว่าสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์ สิ่งใดเป็นโทษเสื่อมเสียหาย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความคิดอ่านอันเที่ยงตรง ถูกต้อง ไม่เอนเอียงด้วยอคติ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ถ้าทาได้ แต่ละคนก็จะสามารถรักษาคาปฏิญาณ ที่ให้ไว้ และสร้างสรรค์ประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติได้สมดังที่ปรารภปรารถนา
เวลา ๑๓.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ป.ช.,ป.ม.,จ.ภ. ณ เมรุวัดหัวลาโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร