วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ที่สื่อสารโดยใช้ภาษากะหร่าง ทำให้มีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแจกรูปสะกดคำในห้องสมุด เพื่อเพิ่มทักษะการออกอ่านเสียง ส่งผลให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้นและใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำกล้วยฉาบ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ และการแปรรูปกาแฟโรบัสต้า ซึ่งครูใหญ่ได้ริเริ่มและส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปกาแฟโรบัสต้าที่มีจำนวนมากในท้องถิ่น โดยรับซื้อกาแฟจากชาวบ้านมาคั่วและจำหน่ายแก่ร้านค้าภายในจังหวัด และต่างจังหวัด กิจกรรมสุขศาลาพระราชทาน เป็นกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งในช่วงเวลาปกติและฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระราชทาน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ฯ เป็นผู้ให้บริการ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการดำเนินการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน และขยายผล สู่ชุมชนจนประสบผลสำเร็จ ทำให้โรงเรียน ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตร ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ โดยเมื่อปี ๒๕๕๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ฯ และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน ดําเนินการจัดหาน้ำ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎร ให้มีน้ำใช้เพียงพอ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการขุดลอกฝายห้วยป่าเลา

/ ขุดสระน้ำ …

 

– ๒ –

ขุดสระน้ำ สร้างอาคารประกอบ และคลองส่งน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นปี ๒๕๖๔ จากนั้น ทอดพระเนตร การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยการจัดสอนเสริมช่วงวันหยุด และติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน การส่งเสริมสหกรณ์ เรียนรู้การทำบัญชีซื้อขาย รายรับ – รายจ่าย ผ่านระบบสหกรณ์ การฝึกอาชีพนักเรียน มีการสอนเย็บหน้ากากผ้า ทำกล้วยฉาบ สกรีนกระเป๋าลดโลกร้อน และแปรรูปกระเจี๊ยบ ซึ่งปลูกมากในชุมชน ช่วยสร้างรายได้เสริม เสร็จแล้ว ทรงติดตามการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งในปัจจุบันประสบปัญหาช้างป่า เข้าทำลายแปลงเกษตรและไม้ผล จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องการประสานความร่วมมือกับชาวบ้าน ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดชุดเฉพาะกิจ ทำแนวโป่งเทียมอาหารให้ช้างป่า และแนวรั้วลวดหนาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และช่วงฤดูฝนจะดำเนินการปลูกพืชอาหารช้าง ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน เพื่อป้องกันช้างป่าบุกรุกต่อไป
โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถนำไปขยายผลต่อชุมชน เพื่อสร้างรายได้ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสนี้ด้วย