วันพุธ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง “โภชนาการ : โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว” และทรงฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เฮลธี เอจิง : เดอะ โรล ออฟ นูทริชัน แอนด์ ไลฟ์สไตล์” (Healthy Ageing : The Role of Nutrition
and Lifestyle) และเรื่อง “เตรียมความพร้อมประเทศไทย สู่สังคมสูงวัยอย่างมีพฤฒพลังและยังคุณประโยชน์ (Active and Productive Ageing)” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ในฐานะที่ทุกคนเป็นบัณฑิตในทางวิชาชีพหรือนักปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปรกติ ย่อมต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ การศึกษาค้นคว้าที่สำคัญอย่างแรก คือการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชา ได้แก่การฝึกฝนค้นคว้าวิชาเฉพาะของตนให้เชี่ยวชาญและแตกฉาน นอกจากนี้ ทุกคนยังจำเป็นต้องศึกษาให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่น ๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุมด้วย เพื่อช่วยให้มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ได้ครบถ้วนดังที่กล่าว จะได้นำวิชาการในด้านของตน ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่น ๆ อย่างสอดคล้องเหมาะสม เพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน