วันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบี่
เวลา ๐๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นับว่าเป็นผู้มีเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ เพราะมีวิชาความรู้เป็นสมบัติประจำตน วิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้
ทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ แต่ละคนควรนำความรู้ไปใช้ด้วยความรักความพอใจ ความมุ่งมั่นพากเพียร ความเอาใจใส่รับผิดชอบ และวิจารณญาณ กล่าวคือ ต้องมีความรักความพอใจและศรัทธาเชื่อมั่นในงาน และ
ในสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต้องมีความมุ่งมั่นพากเพียร ที่จะปฏิบัติงานนั้นสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วง ต้องมีความเอาใจใส่รับผิดชอบ มีใจจดจ่อต่อหน้าที่ที่ต้องกระทำ ต้องมีวิจารณญาณ หมั่นพิจารณาทบทวนงาน
ที่ทำ รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติของตนอยู่เสมอ จะได้นำความรู้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน อันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมเจริญวัฒนาขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีน และทรงทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ สนามกีฬาราชาวี กม.๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี