วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๘ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖/๑๐๒๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค
ในโรงเรียน และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว และเหรียญโปรยทาน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การเกษตร การประมง และการปศุสัตว์ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๑๐๓๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล
กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไข่เค็มใบเตยหอม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืช การปศุสัตว์ และการประมง ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มะเร็งวิทยา” (Oncology) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์