วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์
ทรงดนตรีไทย ร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งเป็นวัดไทยในแดนพุทธภูมิ
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตรี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เสร็จแล้ว
เวลา ๒๑.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากตลอดสองข้างทาง
และมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับราษฎร กับทรงรับสิ่งของที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรอง
ที่ประทับ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาล
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป ตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์
ตรวจภาพจอประสาทตา และบริการด้านทันตกรรม ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน ในโอกาสที่
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎร

/ที่มีฐานะ …

 

– ๒ –

ที่มีฐานะยากจน และไม่ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง มีโอกาสเข้าถึงการรักษา โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน ๒๓๔ คน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๖ คน ทั้งนี้ ระหว่างวันที่
๑๕ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๔๐ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคทางตา
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหัวใจ
มีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ คน มีผู้มารับการตรวจ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รวม ๑๓,๖๘๒ คน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก