วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว กับชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุม
ศูนย์ฝึกอบรมม่อนแสนใจ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อำเภอแม่จัน หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
อำเภอแม่สรวย หอประชุมโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า และลานกิจกรรมหมู่บ้านร่มฟ้าไทย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๖
ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๒) ในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ
(กองกำลังสุรนารี) และพื้นที่จังหวัดนครพนม (กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี) ณ ฐานปฏิบัติการชนแดน อำเภอภูสิงห์
ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน ๒๓๐๗ พัน ร.๑๒ ฉก.๑ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานีเรือธาตุพนม อำเภอธาตุพนม และสถานีเรือนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม