วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๒๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา  ๑๒.๒๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา  ๑๗.๑๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๕๙ (๒/๒๕๖๒)  ณ  ตึกมหิดลบำเพ็ญ  โรงพยาบาลศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๙.๐๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เสด็จลง  ณ  อาคารชัยพัฒนา  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พันโทหญิง  ลัดดา  แทมมี ดักเวิร์ธ  สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา  จากรัฐอิลลินอยส์ และคณะ  เฝ้าทูลละออง
พระบาท  ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครศีธรรมราช
ณ วัดโพธาราม  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง  เมื่อวันอังคาร  ที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร