วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๑๑ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๔๑๑ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๒๑๕ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และฐานปฏิบัติการกองร้อย ร.๑๕๓๑๔ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มะซอบรี
แวสามะ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ที่ ๕
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ นาย และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๔ นาย