วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ ๖/๑๐๔๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียน
การสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เรื่อง ต้นไม้ที่รัก และวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การสาธิตการทำหน่อไม้ดอง และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรของโรงเรียน และการสาธิตการซ่อมเตารีดไฟฟ้า ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกผักและไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และการสาธิตการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๖/๑๐๔๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล
ปีที่ ๓ เรื่อง อาหาร ๕ หมู่ และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง จำนวนนับไม่เกินแสน และการบวกลบระคน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรม
การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรนักเรียน การสาธิต
การทำปลาดุกแดดเดียว มะพร้าวแก้ว ขนมกล้วย และกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การซ่อมแซมเสื้อผ้า ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมการปลูกผักและไม้ผล การสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร