วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรส่งทางอากาศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ฝึกโรงเรียนสงครามพิเศษ
ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา ๑๖.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชา
แด่พระพุทธอังคีรส และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ครบ ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ดินของ
นางสาวสมศรี คล้ายสุข ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อมาในปี ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรไม้ผลและพืชไร่ของชุมชน มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาให้เป็นแปลงผลิต และสาธิตการผลิตไม้ผลและพืชไร่ ด้วยการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล รวมถึงการแปรรูปผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม้ผลและพืชไร่ ทดแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว และเป็นสถานที่ผลิตและเพาะขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่ เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในอนาคต ปัจจุบัน
ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ พร้อมปรับปรุงดิน และขุดสระน้ำ และในปี ๒๕๖๓ จะเริ่มปลูกสร้างอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง อาทิ แปลง อาคารโรงเรือน อาคารโรงแปรรูปผลผลิต อาคารโรงเพาะชำและขยายกิ่ง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ดินมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพระครูจ้อย จันทสุวรรณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร ได้ถวายที่ดินเมื่อปี ๒๕๓๘ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิต ให้บริการวิชาการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา
และกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สนองพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งดำเนินกิจกรรม
/เกี่ยวกับข้าว …
– ๒ –

เกี่ยวกับข้าว และเป็นศูนย์สาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชน
มีผักปลอดสารพิษบริโภค และเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ แบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกทำแปลงสาธิตการเกษตร ได้แก่ แปลงปลูกพืชสวนแบบผสมผสาน ทั้งผักกินใบและกินผล
โดยปลูกสลับกันตลอดทั้งปี แปลงปลูกพืชสวน และแปลงนา ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ โดยการหว่านน้ำตม
หลังการเก็บเกี่ยวจะปลูกพืชหลังนา เป็นพืชใช้น้ำน้อย และปลูกพืชบำรุงดิน เช่น ปอเทือง ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างอาคารทรงงาน และอาคารส่วนปฏิบัติการ ในปี ๒๕๕๙ โครงการประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศและขาดแคลนน้ำ
จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการและวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ โดยปรับมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
และใช้ระบบน้ำหยด ทั้งยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นำไปปรับปรุงการปลูกพืชต่าง ๆ และมีแผน
ปลูกอินทผาลัม สายพันธุ์บาฮี ซึ่งเหมาะกับพื้นที่แล้ง เป็นทางเลือกการปลูกให้แก่เกษตรกร เนื่องจากอินทผาลัม
มีรสชาติอร่อย ราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด