วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์
พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนครนายก ณ วัดประสิทธิเวช
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในโอกาสที่โปรดให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี จังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม ซึ่งมีผู้มารับบริการ จำนวน ๓๑๘ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน ในการนี้ โปรดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและของเล่นแก่นักเรียน และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน ๗ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคกระดูกทรวงอกผิดปกติ โรคมะเร็งกระดูก โรคลิ้นหัวใจผิดปกติและเพดานโหว่ โรคไตวายเรื้อรัง โรคก้อนเนื้องอกที่ไขสันหลังและ
ไตทำงานผิดปกติ โรคมะเร็งรังไข่ และโรคก้อนเนื้องอกในสมอง โดยทรงมีพระวินิจฉัยในการรักษาร่วมกับ
คณะแพทย์ และโปรดให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต่อจากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.
จังหวัดนครนายก เฝ้า และพระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว. ด้วย