วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ ประเภททีม ประเภททีมโรงเรียน และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสาคัญสากลของโลก ประจาปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีน และทรงทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเจ้าหน้าที่ นา นิสิต
นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ ๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔ รับเหรียญรางวัล
เรียนดี และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตาราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๔ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗
“ศรีสะเกษเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๕ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “นครลาดวนเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๕ รับไฟพระฤกษ์
เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงาน โครงการตามพระราชดาริของศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตาบลไล่โว่ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การเรียน ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘ ปัจจุบัน เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๓๕ คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และกะหร่าง สาหรับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ากว่าระดับประเทศ จึงวางแผนและประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล และสอนเพิ่มเติมในเนื้อหา และครูประจาชั้น สอนพิเศษในช่วงหลังเลิกเรียน และวันหยุด กิจกรรมฝึกวิชาชีพ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนเรื่องการจักสานไม้ไผ่ สาหรับใช้เป็นภาชนะต่าง ๆ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ภูมิปัญญา และสามารถเป็นอาชีพเสริมให้แก่นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีพื้นที่การเกษตร แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และประมง ดาเนินกิจกรรม
/โดยแบ่งนักเรียน…
– ๒ –
โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มร่วมกับครู ด้านการรักษาพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทาคลอดฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพ ทั้งทางสื่อเอกสารให้นักเรียน และราษฎรให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และทันเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถ จัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๔๘ คน สาหรับคะแนนโอเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ ด้านการเรียนการสอน ช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ให้นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียน เพื่อลดการแออัด โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกวิชาชีพ มีวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ามาสอนการทาไม้กวาดดอกหญ้า และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นการนาวัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่ คือ ต้นไผ่มาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทาให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ต่อไป ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ผ่านมา ประสบปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องจากโรงเรียน ฯ มีพื้นที่จากัด ไม่สามารถปลูกพืชผักได้มาก กิจกรรมการสีข้าว การตาข้าวแบบเหยียบและการฝัดข้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าวสารที่ได้ นอกจากนาไปประกอบอาหารกลางวันแล้ว ยังจาหน่ายในชุมชน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บ้านเวียคะดี้ อาเภอสังขละบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี