วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงมาแล้ว จนได้รับปริญญา จึงได้ชื่อว่าเป็น ผู้มีการศึกษาดี ตามธรรมดาผู้มีการศึกษาดีนั้น ย่อมเป็นที่หวังของคนทั่วไป ว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด สามารถเป็นหลักเป็นกาลังในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นความรับผิดชอบอย่างสาคัญ ที่จะต้องประพฤติตนปฏิบัติงาน อย่างผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่แท้จริง คือนาหลักวิชาไปใช้ในการดาเนินชีวิตและการทางาน ด้วยความรอบคอบ รู้คิด รู้ผิดชอบชั่วดี และรู้เท่าทันการณ์ ทันคน ทันโลก หลักวิชาที่แต่ละคนอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยยากเป็นเวลานานปี จะได้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ยั่งยืนทั้งแก่ตนแก่ประเทศชาติ และบัณฑิตเองก็จะเป็นผู้ควรแก่การนิยมยกย่อง สมกับที่มีการศึกษาดี เป็นบัณฑิตที่แท้ เวลา ๑๒.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจาปี ๒๕๖๒ ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ หมู่บ้านสัมมากร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงติดตามการดาเนินงาน และความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดาริ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ไลออนส์มหาจักร ๙ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สาหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคต มีพระราชดาริ ให้สานักงาน กปร. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมชลประทาน และองค์การบริหารส่วนตาบล ประสานงานร่วมกันช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านและโรงเรียนให้มีไฟฟ้าใช้ มีสะพานใช้สัญจรข้ามลาน้าแตง / และมี …. – ๒ – และมีน้าสะอาดไว้บริโภค ซึ่งทุกหน่วยงานจะเร่งดาเนินงานสนองพระราชดาริให้แล้วเสร็จ และใช้ประโยชน์ ได้โดยเร็ว ที่สาคัญคือจะต้องจัดทาคู่มือดูแลและบารุงรักษา ทั้งระบบเครื่องกรองน้า และระบบประปาภูเขา เพื่อให้ใช้งานได้นาน และใช้งานอย่างถูกวิธี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องการเรียนการสอนภาษาไทย และห้องเรียนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ทาให้ปัจจุบันราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าข้าวหลามสามารถพูดและอ่านภาษาไทยได้ สื่อสารกับคนเมืองได้มากขึ้น ด้านการฝึกอาชีพ มีการฝึกการใช้ลูกเดือยปักผ้า ช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าชนเผ่า และมีการฝึกทักษะการคิดเลข ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เริ่มพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บริการความรู้สู่ชุมชน ประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละพื้นที่ มีศิษย์เก่าเป็นกาลังสาคัญช่วยสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง และโรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าได้ต่อไป ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไป ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) อุปถัมภ์ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น ทรงติดตามการดาเนินงานส่งเสริมการศึกษาและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในท้องถิ่นห่างไกล ในความรับผิดชอบของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เพื่อสนองพระราชดาริ ในการจัดสถานศึกษาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่มีโรงเรียน ได้มีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ปะโอ และไทยใหญ่ โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้านแม่มุใน บ้านห้วยเย็น บ้านห้วยข้าวลีบ และบ้านแม่สะงะ ด้านการศึกษาเน้นการอ่านและเขียนภาษาไทย ซึ่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ จึงจัดให้มีการสอนเสริมหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาชีพการเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการหลวงแม่แฮเหนือ ช่วยทาแปลงเกษตรสนับสนุนกล้าพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ กวางตุ้ง ผักกาดเขียว สตรอว์เบอร์รี ซึ่งจะเป็นความรู้เบื้องต้นให้นักเรียนนาไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน ช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนา มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม ณ หมู่บ้านสัมมากร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่