วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๑.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และรองประธานกรรมการมูลนิธิ
คุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลตรี ชำนาญ ช้างสาต ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนางสาววิลัยวรรณ โพธิ์ศรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
/ในโอกาสนี้…

– ๒ –

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้น จะต้องรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม หมั่นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน และตั้งใจพัฒนาตนพัฒนางาน
ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ซึ่งทุกคนต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้บังเกิดประโยชน์
ข้อสำคัญ แต่ละคนจะต้องมีคุณธรรมประจำใจ คือมีความสุจริต ความตั้งใจจริง ความอุตสาหะอดทน
ความเมตตาเสียสละ และความมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า นอกจากคุณธรรมสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว บุคคล
ยังจำเป็นต้องมีสติความยั้งคิด มีความฉลาดรู้ และมีวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบด้วย เพราะคุณสมบัติทั้งนั้น
จะเป็นเครื่องกำกับประคับประคอง ให้แต่ละคนสามารถวินิจฉัยตัดสินได้อย่างชัดแจ้ง ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด
สิ่งใดสมควรกระทำ สิ่งใดสมควรละเว้น เพื่อให้ชีวิตและกิจการงานดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์และความเจริญมั่นคงอันยั่งยืนเที่ยงแท้ บัณฑิตทุกคนจึงควรพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติดังกล่าว
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์