วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และหอประชุมวัดพระเนตร อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย