วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ณ หอประชุมที่ว่าการ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู และพื้นที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง ทรงนาคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่สมรส และคณะ ไปทัศนศึกษา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการดาเนินงานของโรงพยาบาล ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาดเตียง ๑,๔๐๐ เตียง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ ๓ ของประเทศ รองรับผู้ป่วยจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ มีบุคลากรกว่า ๕,๐๐๐ คน ให้บริการหลัก ๔ ประเภท คือ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ อาทิ ศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ศูนย์ธาลัสซีเมียและ โลหิตวิทยา และศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ นอกจากนี้ โรงพยาบาล ฯ ใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของบุคลากรสายวิชาชีพ และมีเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เวลา ๑๒.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง ทรงนาคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่สมรส และคณะ ไปทัศนศึกษา ณ วัดศรีสุพรรณ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระประธานประจาอุโบสถเงิน และทอดพระเนตรอุโบสถเงิน ซึ่งสร้างขึ้น เมื่อปี ๒๕๔๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา สลักลวดลายบนแผ่นเงินบริสุทธิ์ เงินผสม และแผ่นอลูมิเนียมประดับโครงสร้างอุโบสถ หลังคา และผนังทั้งหลัง ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะแกะสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ และผลงานหัตถศิลป์เครื่องเงินจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ศูนย์การเรียนรู้ตาบลหายยา ศูนย์ศึกษาช่างสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ในพระราชดาริ ฯ
เวลา ๑๖.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง ทรงนาคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คู่สมรส และคณะ ไปทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ทรงเยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ ซึ่งรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้ เพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์ จัดแสดงกล้วยไม้ ทั้งพันธุ์แท้ และพันธุ์ลูกผสม ส่วนที่ ๑ เป็นสวนกล้วยไม้พันธุ์แท้ รวบรวมกล้วยไม้พันธุ์แท้พื้นถิ่นของไทย ส่วนใหญ่
/เป็นกลุ่ม …
– ๒ –
เป็นกลุ่มสกุลหวาย ที่จะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่วนที่ ๒ เป็นสวนกล้วยไม้พันธุ์ลูกผสม จาลองสภาพธรรมชาติป่าเขตร้อนชื้นที่เหมาะกับการเจริญเติบโต ช่วงนี้จัดแสดงกล้วยไม้ ๘ กลุ่ม ได้แก่ ม็อคคาร่า เอื้องดินใบหมาก แวนด้า หวายลูกผสม แคทลียา รองเท้านารี ออนซิเดียม และฟาแลนนอปซิส มีจุดเด่นที่กล้วยไม้รองเท้านารี พันธุ์ลูกผสม ๖ คู่ผสม พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ม่อนเงาะ อาเภอแม่แตง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรเรือนไม้ดอก จัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวที่มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสร้างรายได้ อาทิ เจอราเนียม ฟูเซีย บีโกเนีย ดอกรักเร่ คาเมเลีย และเอเดลไวส์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถบัสพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับโรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนน้าพองศึกษา อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยทางาน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาล ในจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ โปรดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และอาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมออกตรวจรักษา ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย บริการตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย และจิตแพทย์ โดยวันนี้ มีประชาชนมารับบริการ จานวน ๓๐๙ คน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานสมุดระบายสีและของเล่น แก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนน้าพองศึกษา ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า จานวน ๖ คน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลประจาจังหวัด กับพระราชทานเงินจากมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสร็จแล้ว พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ และพระราชทาน เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น เฝ้า และทรงนาขับร้องเพลง เลือดหยดเดียว ซึ่งเป็นบทเพลงพระนิพนธ์ พร้อมพระราชทานพระดารัสชื่นชมการทางานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป