วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการ
ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการในระดับสูง นับว่าเป็นผู้มี
ความรู้พร้อม สาหรับนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่การที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็จนั้น นอกจากความพร้อมทางวิชาความรู้แล้ว ยังจาเป็นต้องมีความพร้อมทางจิตใจด้วย ความพร้อมทางจิตใจ ดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ ด้วยการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจ ให้สามารถพิจารณาแยกแยะความถูกความผิด ความดีความชั่ว ความควรไม่ควร ตลอดจนเหตุและผลของเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งสามารถควบคุมประคับประคองตนเอง ให้คิด พูด ทา เฉพาะสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญ ความสามารถของจิตใจดังนี้ กล่าวโดยย่อ ก็คือคุณธรรม อันเป็นพื้นฐานของความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีความพร้อมทางจิตใจ จะได้นาความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างสรรค์ความสาเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตน ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
เวลา ๑๓.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์
กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นางเพ็ญศรี ด้วงโยธา และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
/- นายสุพิศ …
– ๒ –
– นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อานวยการสานักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีอาร์ไพล์ จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางชิดชนก เครืออุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจาปี ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๔ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปยังสระบ่อดินขาว ตาบลพรหมนิมิต อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ ที่นั้น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลอากาศเอก จอม
รุ่งสว่าง พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้าพื้นที่สระบ่อดินขาว แล้วทรงพระดาเนินทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณสระบ่อดินขาว ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาที่ประทับ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ทรงปล่อย
พันธุ์ปลาน้าจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ปลากระโห้ ลงในสระบ่อดินขาว ทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรรมของราษฎรผู้ใช้น้าที่ได้รับประโยชน์จากบ่อดินขาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณพื้นที่สระบ่อดินขาว สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
สระบ่อดินขาว เป็นแหล่งน้าพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ตาบลพรหมนิมิต อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการบริโภคอุปโภค และพื้นที่ทาการเกษตร อาทิ ข้าวโพด มันแกว หอมหัวใหญ่ แต่เดิมเมื่อปี ๒๔๕๘ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด ได้ดาเนินการขุดดินขาว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ ที่ตาบลพรหมนิมิต และลาเลียงขนส่งด้วยรถไฟ ส่งไปที่โรงผลิตปูนซีเมนต์บางซื่อ กรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาไม่ได้ขุดดินขาวต่อ พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแอ่งกักเก็บน้าขนาดใหญ่ ความจุ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รอบบ่อ ๑.๓๒๐ กิโลเมตร พื้นที่บ่อรวมประมาณ ๒๓ ไร่เศษ
และพื้นที่ราบจานวนประมาณ ๗๖๖ ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตาบลพรหมนิมิต และหมู่ที่ ๗
ตาบลช่องแค รวมถึงพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลช่องแค สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงได้ดาเนินการให้ประชาชนทั่วไปเช่าที่ดินเพื่อทาการเกษตร และเพื่อการอยู่อาศัย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้การดาเนินโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว
/ซึ่งเป็นโครงการ …
– ๓ –
ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และประชาชนมีน้าในการอุปโภคบริโภค และทาการเกษตรอย่างมั่นคง โดยน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาสระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่รองรับการกักเก็บน้าในฤดูฝน สารองน้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้าท่วมน้าแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป