วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาในสาขาวิชาต่าง ๆ ย่อมมีความรู้ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน การรู้จักตนเองตามเป็นจริงว่า ตนมีความรู้ ความสามารถ
และความถนัดในด้านใด มากน้อยเพียงใดนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้คนเราสามารถนำศักยภาพ
ที่มีอยู่ ไปใช้ได้ถูกตรงกับงานหรือกิจการต่าง ๆ ที่ทำ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ
จัดเจน ที่ยิ่งสูงขึ้น กว้างขวางขึ้น เป็นประโยชน์ต่องานยิ่ง ๆ ขึ้นไป การรู้จักตนเองดังที่กล่าว
เป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงอย่างแท้จริงได้
บัณฑิตทุกคนจึงควรพิจารณาให้รู้จักตนเองตามเป็นจริง จะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน แก่สังคม
และแก่ประเทศชาติได้สืบไป
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก
ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปทรงติดตามการดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
ในโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งมีพระราชดำริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๓ โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน ๑ คู่ เพื่อแสดงถึงมิตรภาพ
และความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เป็นแพะขนาดเล็ก มีจุดเด่น คือ เจริญเติบโตเร็ว ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนัง โอกาสนี้ พระราชทานแนวพระราชดำริในการเลี้ยงแพะ คือ ให้รักษาสายพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล ให้คงลักษณะประจำพันธุ์ และให้ผลิตแพะลูกผสมที่แข็งแรงใช้ประโยชน์ได้ดีทั้งเนื้อและน้ำนม สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านสันทางหลวง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทรงนำคณะทูตานุทูตและ
กงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมการดำเนินงานปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ปลูกผักด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และจำหน่าย

/ ให้กับศูนย์พัฒนา …

-๒-

ให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อสร้างรายได้ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรัก
ปลูกผักกินเอง ของนางแว่น กันธิพร้าว ซึ่งปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายและแบ่งให้
เพื่อนบ้าน แล้วพัฒนามาปลูกเพื่อส่งจำหน่าย เป็นรายได้หมุนเวียนแก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จากนั้น
ทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอแม่จัน ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตร
ผลงานของกลุ่มอาชีพ วิถีไทย วิถียอง บ้านสันทางหลวง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวยอง ที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์
ไทลื้อ อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ มีความเชื่อถือและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มารวมกลุ่มกันทำงานหัตถกรรม และ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ครอบครัวหลังจากการทำนา ทำไร่ อนุรักษ์วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวยอง
เวลา ๑๑.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพระราชดำริให้
มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ในวาระครบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแปลงพืชผัก และติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ ได้แก่ ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของชุมชน การปลูกผักด้วยเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากต่างประเทศ เป็นต้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ทอดพระเนตรโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งเมื่อปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงรายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑ ได้กว่า ๖๒๐ ตัน พระราชทานแก่เกษตรกร และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบันมีสมาชิก ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านสันหลวงใต้ และบ้านสันบุญเรือง โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจแก่กลุ่มสมาชิก ฯ ที่ช่วยกันผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและข้าวมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อจะได้
มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ถ้าลำบากก็ขอให้อดทน ไม่ท้อแท้ เพื่อความมั่นคงของชุมชนและประเทศชาติ จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ทอดพระเนตรงานวิจัยการพัฒนา
พันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัย โอกาสนี้ ทรงฟังรายงานการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์การผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ค่ายเอกาทศรถ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนกองทัพบก เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรทหารพันธุ์ดี รุ่นที่ ๒๕ ถึงรุ่นที่ ๔๕ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับกองทัพบกจัดทำหลักสูตรทหารพันธุ์ดี เพื่อให้นายทหาร นายสิบ และพลทหาร
กองประจำการ ที่สนใจได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักปลอดภัย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านจันกะผัก ทอดพระเนตรระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลพืชพันธุ์ไม้ แบ่งเป็น ๕ หมวด คือ ไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับ ผัก พืชสมุนไพร และอื่น ๆ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ
ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย และทรงประกอบอาหาร
กระทงทองน้ำมันเมล็ดชา เมนูน้ำมันเมล็ดชาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จ
พระราชดำเนินกลับพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย