วันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๒.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู)
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๑๓ อำเภอระแงะ กองร้อยทหารพรานที่ ๔๘๐๙ อำเภอสุไหงปาดี กองร้อยทหารพรานที่ ๔๙๐๒ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่ ๒๐๐๒ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา