วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สโมสรทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา
ผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ กับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มาตรวจรักษาประชาชน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรค
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้
ส่งไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ โปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพในสัตว์ โอกาสนี้ พระราชทานเข็ม เครื่องหมายกรรมการ
และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.
จังหวัดอุทัยธานี เฝ้า ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร รวม ๑,๘๐๖ คน
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของ พอ.สว. ด้วย