วันพุธ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๒๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๑๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส
วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี  ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๐๙.๐๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  นำ คณะข้าราชการ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา  ๑๔.๒๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสถาปนิก’๖๖  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เวลา  ๑๕.๔๖  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินที่ เจแอล ๐๓๑ กลับจากการเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๓๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ และพื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์