วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๐.๕๑  น.  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เสด็จไปทรงยกฉัตร           ขึ้นประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์  ณ  วัดจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่