วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายตีแยรี มาตู (Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางเซซีล มาตู (Mrs. Cécile Mathou)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ร่วมเฝ้าด้วย
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดสำปะชิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา ๑๐.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวัชรญาณเวที ศรีภาวนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก