วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
– ว่างพระราชกิจ –