วันพุธ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า เนติบัณฑิตใหม่ ควรจะได้รับการชี้แนะให้ทราบแน่ชัดว่า กฎหมายทั้งปวง จะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมาย คือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
กฎหมายนั้น ๆ ไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรง นักกฎหมายทุกคน
จึงจำเป็นต้องรักษาเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมาย พร้อมทั้งรักษาอุดมคติ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต ไว้อย่างเคร่งครัดเหนียวแน่น กฎหมายจะได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรม
อันเที่ยงแท้ ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้สืบไป
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความมุ่งมั่นปรารถนา ที่จะออกไปประกอบอาชีพ
การงานสมกับที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา ไม่ว่าจะทำงานประเภทใดสาขาใดก็ตาม แต่ละคนต้องตั้งเป้าหมาย
ให้ชัดเจน แล้วดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ในการทำงานนั้น ก็อาจมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้น ทุกคนจึงควรระลึกไว้เสมอว่า อุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการทำงาน และเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนขัดเกลาความรู้ความสามารถของคนเราได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องเผชิญอุปสรรคปัญหา หากแต่ละคนตั้งสติให้มั่นคง ใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วเร่งปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด งานที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี