วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๐ ณ อาคารนิทรรศการ ๑ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่