วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ สานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นา นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เฝ้า รับพระราชทานรางวัล ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า งานด้านการศึกษานั้น ประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้ให้การศึกษา กับผู้รับการศึกษา ซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ กล่าวคือ ผู้ให้การศึกษา ย่อมต้องจัดให้มีการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความดี อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียน มีวิชาความรู้ มีคุณธรรม มีความประพฤติที่ดี มีวิจารณญาณ รวมไปถึงการได้รับการส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม ส่วนผู้รับการศึกษา ย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ๆ ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อม สาหรับการดาเนินชีวิตให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป งานด้านการศึกษานั้นจะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้ ว่าสามารถจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ การที่ทุกคนได้รับรางวัล ในวันนี้นั้น จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ความสาเร็จในประการดังกล่าว ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี หวังว่าทุกคน จะได้ความภาคภูมิใจ และรักษาเกียรติและคุณงามความดีนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ของการงาน ของอนาคตด้านการศึกษา และของประเทศชาติสืบไป