วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ต่างก็มีความรู้ในศาสตร์การพัฒนา เป็นต้นทุนที่ดี สาหรับจะออกไปเป็นกาลังสาคัญในการปฏิบัติงานพัฒนาต่อไป แต่การจะพัฒนาสิ่งใดนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้เป็นทุนแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยส่งเสริมที่สาคัญ คือความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะได้รับผลจากการพัฒนาด้วย ความร่วมมือดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อทุกคนทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทั้งในเรื่องวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะนาไปสู่ การพิจารณาไตร่ตรอง และตัดสินใจร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงอาจจะต้องใช้เวลา และต้องทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่อาจรีบเร่งกระทาโดยอาศัยเพียงความรู้ในหลักวิชาอย่างเดียวได้ ขอให้บัณฑิตทั้งหลายระลึกถึงแนวพระราชดาริเกี่ยวกับการพัฒนา ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ว่าการพัฒนานั้น จะต้องค่อยสร้างค่อยเสริมไปทีละเล็กทีละน้อยตามลาดับ และควรจะต้องเป็นการทาไป พิจารณาไป ปรับปรุงไป แม้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปี แต่ผลที่ได้ จะเป็นความเจริญมั่นคงที่ยั่งยืนและเที่ยงแท้
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต่อมาประกาศ จัดตั้งเป็นโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ในปี ๒๕๖๐ มีพระเทพญาณวิศิษฏ์ ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นผู้อุปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๒๑ คน ที่ผ่านมาสามารถ จัดการเรียนการสอนได้ดี มีการพัฒนาต่อเนื่อง ทาให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
/และการบริหาร…
– ๒ –
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้า การจัดการศึกษา จัดแสดงผลงานนักเรียน เช่น เครื่องบินพลังงานยาง บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาหลักการบินของเครื่องบิน และพัฒนาทักษะการคิดคานวณ การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ที่จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ นิทรรศการกิจกรรมอาหารกลางวัน ที่ได้นาผลผลิตพืชผัก ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ มาประกอบอาหารกลางวัน นอกจากนี้ กรมชลประทานสนองพระราชดาริ ในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้าของโรงเรียน ที่รั่วซึมของสระเก็บน้าเพื่อการเกษตร โดยปูแผ่นกันซึม และจัดหาน้าประปาโดยขุดสระน้า พร้อมระบบประปาแผ่นดิน ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงเป่าแคน เพลงนารีรัตนา กิจกรรมสหกรณ์ แปลงผักในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงปล่อยปลา และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังพิพิธภัณฑ์สิรินธร อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเปิดนิทรรศการครบ ๑๐ ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อฉลองความสาเร็จ และการก้าวเข้าสู่ความร่วมมือในอนาคต ทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเผยแพร่ความรู้แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน นาไปสู่การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี จากนั้น ทรงฟังการบรรยายจาก นายเอริก บุฟโต นักวิจัยซากดึกดาบรรพ์ สภาวิจัยแห่งชาติฝรั่งเศส ซึ่งวิจัยสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะไดโนเสาร์ และจระเข้ มหายุคมีโสโซอิก ภายใต้โครงการวิจัยซากดึกดาบรรพ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วทอดพระเนตรผลงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศในปัจจุบัน และนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์กับงานธรณีวิทยา การทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อวงการบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา ให้แพร่หลายไปทั่วโลก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนภูมิพล เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ไปออกหน่วยแพทย์ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจโรคทั่วไป และทันตกรรม รวม ๘๗ คน มีเจ้าของสัตว์เลี้ยง ไปขอคาปรึกษากับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ๓๕ คน
/สาหรับผู้ป่วย…
– ๓ –
สาหรับผู้ป่วยที่นาเฝ้าเพื่อทรงพิจารณาวินิจฉัยโรคร่วมกับคณะแพทย์ ๔ คน อาทิ โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรค SLE หรือแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง โรคดาวน์ซินโดรม และมะเร็งลาไส้ ซึ่งได้พระราชทานค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวเบื้อง ต้น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ พร้อมส่งตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชน ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้ง พระราชทานชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสี กระปุกออมสินแก่เด็กที่ผู้ปกครองนามาเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่เฝ้าถวายเงินสมทบทุน และสนับสนุนกิจกรรม ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดตาก เฝ้า ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลาดับที่ ๒๑ เมื่อปี ๒๕๑๓ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓,๐๒๓ คน ในปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ๖๒ ครั้ง และจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร