วันพุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” ณ โรงพยาบาลลำพูน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการโครงการ “๔๕ ปี คณะศิลปประจำชาติ และเชิดชูเกียรติ อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการเป็นแห่งที่ ๑๐๔ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีความสุข ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชทาน มุมหนังสือทั่วไป
มุมสืบค้นข้อมูล มุมเด็กและครอบครัว และมุมคอมพิวเตอร์ จากนั้น ทอดพระเนตรห้องคนรักษ์ป่า ป่ารักษ์แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เวลา ๑๑.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมการศึกษาศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของและเมล็ดพันธุ์ผัก จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เน้นการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาประยุกต์
ใช้ร่วมกับการสอนเสริมในวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนด้วยการประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม เพื่อป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดี โดยนำพืชผักและเนื้อสัตว์ที่ได้จากการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาเป็นวัตถุดิบ
/พร้อมส่งเสริม…
– ๒ –

พร้อมส่งเสริมให้มีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบ “แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง” (Active Learning) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง “ป่านี้มีคุณ”
ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจที่ยั่งยืนตามแนวคิด เรียน เล่น
และทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้มีความกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน ทั้งนี้ การดำเนินงานในการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิชาการและการเกษตรทางโรงเรียนได้ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งด้านความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย อันเป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงาน
การดำเนินงานของโรงเรียนและการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้
ครูประจำชั้นสอนเสริมหลังเลิกเรียน ด้านการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การปลูกหญ้าแฝก และทำแนวกันไฟป่า ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรบ้านปอหมื้อ และยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการทำคลอด
แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาแก่ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและระบบ
ทางเดินหายใจ ในวันนี้มีผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๑๐ ปี มีอาการต่อมน้ำตาด้านซ้ายอุดตัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง
จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงมาฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอาชีพระยะสั้น ได้แก่ การซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การทำไม้กวาดดอกหญ้า ส่วนปราชญ์ชาวบ้าน สอนทำย่ามกระเหรี่ยงทอมือ ซึ่งจะนำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า เป็นต้น สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม