วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงศีล พระราชาคณะถวายศีล จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทรงคม พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๑๕.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทุกคนได้สาเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว ย่อมมุ่งหวังจะใช้วิชาความรู้ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์ต่อไป แต่การจะนาความรู้ไปใช้ให้สาเร็จผลแท้จริงนั้น จาเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติอีกหลายอย่าง เป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมความรู้ของตนด้วย เช่น ต้องทางานอย่างมีหลักการ มีเหตุผลที่ถูกต้อง มีระเบียบ เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ต้องมีความอุตสาหะพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา ทั้งต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง เพื่อนาไปใช้พัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ข้อสาคัญ ต้องรู้จักควบคุมความคิดจิตใจ ให้สงบหนักแน่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเหตุผลและข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ทาให้สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่งานที่ทาอย่างสูงสุด จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามสร้างเสริมคุณสมบัติและความสามารถดังกล่าวนี้ แล้วนาไปใช้ในการประกอบอาชีพการงาน เพื่อแต่ละคนจะได้ประสบความสาเร็จ มีอนาคตอันแจ่มใส สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สืบไป
/ต่อจากนั้น …
– ๒ –
ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงาน ๙๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตาหนักพิมานมาศ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีน และทาหมันให้กับสุนัข และแมวจรจัด ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒