วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ
นา นายพงศธร ทวีสิน และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจาปี ๒๕๖๕
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล ประกาศนียบัตร เข็มทองคา และเงินรางวัล ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ และครอบครัวของผู้ได้รับรางวัล ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์
ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๔