วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา ผู้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์ ตาบลเฉนียง ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
และตาบลทมอ ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายข้าวเปลือก เพื่อพระราชทานแก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
เวลา ๐๙.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร