วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ตามพระราชดำริ และสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตร กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ที่จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเลิงนกทา และโรงเรียน ศรีแก้วประชาสรรค์ และกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๗๐ คน จัดการศึกษาด้านวิชาการควบคู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความรู้ ด้านวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันและการจัดอาหารเสริมนม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารฝึกอาชีพ ทอดพระเนตรกิจกรรม ฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำพวงกุญแจตัวหนอน การประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้า จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปรักษาผู้เจ็บป่วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนบ้านดงนา อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
/ครั้นเสด็จพระราชดำเนิน…
– ๒ –
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนบ้านดงนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำบริโภคของโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ที่จัดกิจกรรม ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนบ้านดงนา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๖๕ คน เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดอุบลราชธานี และเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษาดีขึ้น เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียน การสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องการพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ไปรักษาผู้เจ็บป่วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี