วันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารนวมินทร บพิตร ๘๔ พรรษา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาล ศิริราช พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการจัดหาทุน จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์ รองคณะบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้อานวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการอานวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคาร ฯ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงเปิดอาคาร ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทร บพิตรศิริราชานุสรณ์” และพื้นที่ภายในอาคาร ฯ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้า เปิดแพรคลุมป้าย “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร ฯ ผู้มีอุปการคุณและผู้ทาคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์” ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายในสายพระเนตร
/ของ…
– ๒ –
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราช ภาพรวมการดาเนินงานของอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทั้งด้านการก่อสร้างอาคาร และนวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ให้บริการภายในอาคาร ฯ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษา ได้แก่ เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนาวิถีคลื่นแม่เหล็ก (MR-LINAC) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูง นับเป็นเครื่องแรก และเครื่องเดียว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ศูนย์รังสีรักษา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังห้องประทับรับรอง เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นอาคารศูนย์การแพทย์ จานวน ๒๕ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นอาคาร ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร ทดแทนกลุ่มอาคาร ๓ หลังเดิมที่มีอายุ การใช้งานมานานกว่า ๕๐ ปี จนเกิดความทรุดโทรมและแออัด และเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การให้บริการผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่า “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” มีความหมายว่า “อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่ รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา” นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอานวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และเสด็จพระราชดาเนิน มาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ สาหรับอาคารแห่งนี้ เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายใน โดยให้บริการผู้ป่วยนอกในการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง อาทิ ด้านอายุรกรรม ด้านประสาทวิทยา ด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปรกติด้าน การนอน ด้านต่อมไร้ท่อ ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา อย่างเบ็ดเสร็จ ส่วนงานบริการผู้ป่วยใน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรม จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา ออโธปิดิกส์ รังสีรักษา รวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ และหอผู้ป่วยวิกฤต นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่าง ๆ อาทิ ศูนย์หทัยวิทยา ศูนย์วักกะวิทยา ศูนย์รังสีวินิจฉัย และศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ถือเป็นอาคาร ศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ ๕๐๐,๐๐๐ คนต่อปี และผู้ป่วยในได้ ๒๐,๐๐๐ คนต่อปี
ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคานึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจาหน่ายสมุดไดอารีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ สมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร ฯ รวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
/ส่วนหนึ่ง…
– ๓ –
ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคาร ฯ ทั้งสิ้น ๖,๐๙๓,๒๓๗,๖๑๔.๕๖ บาท (หกพันเก้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) และเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จานวน๗๐๙,๘๕๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเงินรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์” ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สาหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าว ทาให้มีศักยภาพ ในการให้บริการทางการแพทย์ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล อาทิ เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนาวิถีคลื่นแม่เหล็ก (MR-LINAC) ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสง ที่แม่นยาและตรงจุดมากขึ้น เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุด การที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคาร ฯ รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลสาหรับอาคารนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร ทาให้ผู้ใช้บริการได้ยังประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพและครบวงจร มากยิ่งขึ้น
เวลา ๐๙.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา นายปฐม อักษรานุเคราะห์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และคณะผู้จัดงานประชุมระดับภูมิภาค “เดอะ เฟิร์ส เซาท์อีสต์ เอเชีย แรร์ ซัมมิท” (The First Southeast Asia Rare Summit) ภายใต้หัวข้อ “บริงก์กิ้ง แรร์ริตี้ ทู เรียลลิตี้” (Bringing Rarity to Reality) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)
– พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ นา คณะผู้บริหารหอการค้าไทยจีน ผู้บริหารบริษัท สยามกัญชง อินดัสทรีส์ จากัด ผู้บริหารบริษัท คอสมี่ จากัด ผู้บริหารบริษัท ฟอร์จูน ฟอร์ซ ลิฟวิ่ง จากัด และผู้บริหาร บริษัท เหอลี่ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซปอร์ต จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจ “เอทีเค โปรเฟสชันแนล ยูส” (ATK professional use) และเข็มสาหรับฉีดวัคซีน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการนักออกแบบแห่งปี ๒๕๖๔ (Designer of the Year Awards 2021) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน เวชชานุกูล ในโอกาสนี้ ผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี ๒๕๖๔ ร่วมเข้าเฝ้าทูละอองพระบาทด้วย
/เวลา …
– ๔ –
เวลา ๐๙.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีน และทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นางฆอดะฮ์ วาลี (Ms. Ghada Waly) ผู้อานวยการบริหาร สานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) และผู้อานวยการใหญ่สานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เฝ้า เพื่อกราบทูลเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติด อาชญากรรม การพัฒนาทางเลือก และประเด็นที่ประเทศไทยและสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ มีความสนใจร่วมกัน รวมถึงแผนงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ คริสต์ศักราช ๒๐๒๒ – ๒๐๒๖
เวลา ๑๔.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ดังนี้
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ นา นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล และผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ฯ กับผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพการแข่งขัน ฯ เฝ้า รับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในโอกาสนี้ พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้า วายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย นา นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล
– นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ประจาปี ๒๕๖๒ และประจาปี ๒๕๖๔ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย