วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๓๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๕.๐๙ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปมทอง
มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ ศาสตราจารย์กง ฉีหวง  (Prof. Dr. Gong Qihuang) อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทาง
มาร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายไทย และฝ่ายจีน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๗.๓๑ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๐๘.๐๑ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ ๓