วันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙ อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ ๙ จากนั้น ทอดพระเนตรการดาเนินงานของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก การทดสอบอัตราการเจริญงอกงาม และ การทดสอบความเสถียรของเมล็ดพันธุ์ เสร็จแล้ว ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ของกรมการทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การดาเนินงานแปลงฝึกประสบการณ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ บวบหอม ถั่วพู ฟักแพง พริกขี้หนูหัวเรือ และซุ้มไม้เลื้อย การจัดทาปุ๋ยหมักจากชานอ้อย และศูนย์ฝึกประสบการณ์การเพาะเลี้ยงปลาน้าจืด
เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙ อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการเลี้ยงเป็ดไข่ พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ การปลูกปอเทือง การทาปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และน้าหมักชีวภาพจากปลา การทาน้าส้มควันไม้ การเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์กระดูกดา และการดาเนินงานแปลงฝึกประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ กองพันทหารช่างที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๙ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลผลิตในโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙ จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา แก่ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ ๙ กับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๙ ผู้บังคับการกรมทหาร ปืนใหญ่ที่ ๙ ผู้แทนราษฎรบ้านไล่โว่ ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านองหลุ เสร็จแล้ว ทรงรับฟังรายงาน การดาเนินงานโครงการ “อาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ” ณ โรงเรียนบ้านองหลุ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดารัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกาลังใจ แก่ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๙
เวลา ๑๗.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงหล่อพระเจ้าตาธรรมราชามิ่งเมืองกาบแก้วบัวบาน ณ วัดป่าโนนขมิ้นทิพยาราม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู