วันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาเภอเสลภูมิ และโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพล องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อาเภอบ้านไผ่ และหอประชุมวัดไทรทอง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากที่ประทับแรม โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา ผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า จานวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยภาวะข้อสะโพกซ้ายพิการจากการติดเชื้อ และข้อเสื่อมสภาพ ภาวะไตวายเรื้อรังจากไตพิการแต่กาเนิด โรคมะเร็งต่อมหมวกไตระยะที่ ๔ แพร่กระจายไปที่ไขกระดูก โรคธาลัสซีเมีย และโรคมะเร็งเต้านม โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรักษาอาการต่อไป การออกปฏิบัติงานในวันนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แพทย์แผนไทย และทันตกรรมแก่ราษฎร จานวน ๑๗๙ คน นอกจากนี้ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ออกหน่วยให้คาปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ รวมทั้งขอรับเวชภัณฑ์เพื่อนาไปป้องกันการเจ็บป่วย จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และพระราชทานชุดของเล่น สมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็ก โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เฝ้ารับพระราชทานถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนาไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ กับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร โอกาสนี้ พระราชทานพระดารัสแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น
/เกี่ยวกับ …
– ๒ –
เกี่ยวกับการทาประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลาดับที่ ๔๕ เมื่อปี ๒๕๑๘ ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครต่าง ๆ จานวน ๓,๘๙๖ คน ในปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จานวน ๑๒ ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ จานวน ๒,๕๙๙ คน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร