วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้ – นายดารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ และรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลโท นายแพทย์ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะผู้บริหารบริษัท น้าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด ในนามของ “เคทิส กรุ๊ป” (KTIS Group)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทย อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา นายมนตรี
ธีระโกเมน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดง
คอนเสิร์ตการกุศล เอลวิส เพรสลี่ย์ “Today Tomorrow and Forever” ครั้งที่ ๘ สมทบทุนศูนย์ชีวาภิบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์
นา คณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
ออกสลากกาชาดราชทัณฑ์ในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๕ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายจรัญ คาเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี ๒๕๖๖
– นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อานวยการ ด้านการจัดหาโลหิต และภาพลักษณ์องค์กร
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นา นางสาวเพลินพิศ เจริญศัสตรารักษ์ และว่าที่ร้อยตรี เชิดชาติ
เจริญศัสตรารักษ์ พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๖๗๕๘
เลขที่ดิน ๓๘๓ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๐๙๙ เลขที่ดิน ๓๘๒ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินการด้านงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาดไทย
– นายเจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นา สมาชิกชมรม
ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล
เวลา ๑๒.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร ทรงบรรยาย เรื่อง การกาเนิด ของเซลล์มะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
/เวลา ๑๘.๒๐ น.
– ๒ –
เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์วิจิตร
ศรีสอ้าน ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดตราด ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอเขาสมิง และพื้นที่อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินโครงการ
ตามพระราชดาริ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ (บ้านแม่หลองใต้) อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย กับกู่พระนางจามเทวี วัดจามเทวี
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
เวลา ๑๐.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ (บ้านแม่หลองใต้) อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านหลองใต้ ที่กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘ บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์เซอร์วิส สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๑๑๕ คน ที่ผ่านมาโรงเรียน ฯ ดาเนินโครงการตามพระราชดาริต่าง ๆ นักเรียนทุกคนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมวัย สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษรไทยได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ โดยจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนล่องแพวิทยา อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสแบบอยู่ประจา ด้านการขยายผลสู่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักไชยา หรือ คะน้าแม็กซิกัน ซึ่งปลูกง่าย ให้ผลผลิตทั้งปี นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านสุขอนามัย สร้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัย แนะนาให้คัดแยกและกาจัดขยะอย่างถูกวิธี ทาให้บ้านเรือนสะอาดปราศจากโรค โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอมก๋อย โรงพยาบาลแม่ตื่น ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรม มีนักเรียนและประชาชนรับบริการ ๑๕๓ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ เวลา ๑๖.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน โดยปี ๒๔๗๐ พลตรีเจ้าจักรคาขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลาพูน และเพื่อน ๆ ได้รวบรวมโบราณวัตถุในท้องถิ่น มาเก็บไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย รวมกับวัตถุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในวัดมาจัดแสดงให้ผู้คนเข้าชม ปี ๒๕๑๗ กรมศิลปากร ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย ในขณะนั้น จึงมอบโบราณวัตถุ กว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น ให้นามาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุ ที่ประชาชนบริจาค รวมทั้งโบราณวัตถุที่ย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
/เสด็จพระราชดาเนิน…
– ๓ –
เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ต่อมาในปี ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดง ปัจจุบัน มีโบราณวัตถุอยู่ในการดูแล ๓,๐๐๘ รายการ นามาจัดแสดง ๗๐๐ รายการ ปี ๒๕๖๒ ขุดพบแหล่งถลุงเหล็กโบราณอาเภอลี้ จังหวัดลาพูน สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นราว ๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว ส่วนยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบหม้อลายเชือกทาบ ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด อายุกว่า ๔,๐๐๐ ปี ยุคทวารวดีต่อเชื่อมกับ ยุคหริภุญไชย หริภุญไชยมีปฐมกษัตริย์พระนามว่า “จามเทวี” ผู้นาอารยธรรมแบบทวารวดีจากเมืองละโว้ขึ้นมา พบปฏิมากรรมศีรษะบุคคล การแต่งกายคล้ายชาวต่างชาติ พระคเณศ รูปสตรี เศียรพระพุทธรูป พระพุทธรูปและ พระพิมพ์ และยังมีงานศิลปกรรมแบบหริภุญไชยอิทธิพลพุกาม และเขมร โบราณวัตถุสมัยล้านนา ที่ได้รับอิทธิพล จากหริภุญไชย เช่น ต้นกาเนิด “พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง” ศิลปกรรมกลุ่มที่แสดงลักษณะพื้นเมืองประจาถิ่น อาทิ สกุลช่างพะเยา ช่างล้านช้าง หรือ ล้านนาตะวันออก ยุคฟื้นฟูล้านนา ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยแบบต่าง ๆ โดยมากเป็นงานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ที่ใช้สาหรับถวายพระ เช่น ดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ช้าง ม้า แสดงถึงการสืบทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนายุคฟื้นฟูภายใต้กลุ่มช่างฝีมือชาวไทลื้อ ไทยอง และการผสมผสานกับศิลปะ แบบรัตนโกสินทร์จากภาคกลาง ส่วนชั้นล่าง จัดแสดงจารึกที่พบโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง ราชานุภาพ ในจังหวัดลาพูน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เป็นศิลาจารึกสมัยหริภุญไชย จารึกด้วยภาษามอญโบราณ มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีทั้งภาษามอญโบราณกับภาษาบาลี และจารึกสมัยล้านนา ใช้ภาษาไทยล้านนา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดาเนินมาออกภาคสนามศึกษาจารึก ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย เมื่อครั้งทรงศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดจามเทวี อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในวิหาร ทรงถวายสังฆทานแด่พระครูนิวิฐธรรมโชติ เจ้าอาวาส และพระอานนท์ พรหมวังโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดจามเทวี เดิมชื่อวัดกู่กุด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี ๒๔๗๘
ต่อมาในปี ๒๔๗๙ พลตรี เจ้าจักรคาขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลาพูน ได้นิมนต์ครูบาศรีวิชัย ช่วยบูรณะวัดจามเทวี
นับแต่นั้นวัดจามเทวี ก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถาน อาทิ รัตนเจดีย์ เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงยืน โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสุวรรณจังโกฏิเจดีย์ หรือ เจดีย์กู่กุด ซึ่งไม่มีประวัติชัดเจนในการสร้าง ตามตานานเชื่อว่าเป็นเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ ที่เจ้ามหันตยศ พระโอรส ทรงสร้างเพื่อบรรจุอัฐิ
พระนางจามเทวี หรือ เป็นเจดีย์มหาพล ที่พระเจ้าอาทิตยราช ทรงสร้างขึ้นที่ทุ่งมหาพลเพื่อเป็นที่ระลึก
เมื่อครั้งชนะสงครามกับทัพละโว้ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนบูชากู่บรรจุอัฐิครูบาศรีวิชัย ซึ่งประดิษฐานบริเวณ
สถานที่พระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวิชัย ซึ่งในปี ๒๕๖๖ กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหลักในการสนับสนุน
การดาเนินงานขับเคลื่อนการเสนอชื่อ ครูบาศรีวิชัย ให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสาคัญของโลกด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย ในปี ๒๕๗๑ ต่อองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ครูบาศรีวิชัย เกิดที่บ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
/ด้วยจริยวัตร…
– ๔ –
ด้วยจริยวัตรอันเคร่งครัดทาให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผลสาเร็จ โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๗ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๔๗๘ นอกจากนี้ยังได้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับลานนาไทย รวมทั้งการสร้าง และบูรณะวัดต่าง ๆ
จนได้รับขนานนามว่า “พระครูบาศีลธรรมเจ้า” สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร