วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคาร
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมา จนถึงระดับที่เรียกชื่อว่าเป็นการศึกษา
ขั้นสูงสุดแล้ว แต่ละคนคงจะได้สร้างสมประสบการณ์ ทั้งจากการดำเนินชีวิตและการเล่าเรียนมาพอสมควร ประสบการณ์เหล่านั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เพราะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือ ที่บัณฑิตจะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานต่อไปได้ แม้แต่ประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ เช่น
ความทุกข์ยากเดือดร้อน ความผิดหวังพลั้งพลาด หรืออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ก็ยังมีประโยชน์ เพราะเป็นเสมือนบทเรียนที่ช่วยฝึกฝน หล่อหลอม และขัดเกลาบุคคล ให้มีความอดทนเข้มแข็ง มีความมานะพยายาม มีสติรู้ตัว มีปัญญารู้คิด และมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นคุณอย่างยิ่งแก่การดำเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพการงานในภายหน้า จึงขอให้บัณฑิตได้พิจารณาให้ทราบซึ้ง ถึงคุณค่าของประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้
ผ่านพบมา แล้วแปรเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งนั้นให้เป็นพลังอันกล้าแกร่ง ที่แต่ละคนจะนำไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานสืบไป
เวลา ๑๒.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคาร
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “วิทยวิภาส” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๕.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า และหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ