วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
วิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กับพระราชทาน “ทุนพระราชทานศรีเมธี” แก่นิสิตสถาบันวิทยสิริเมธี
ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวมสถาบันวิทยสิริเมธี จากนั้น ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล ทรงฟังการบรรยาย
และทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์วิจัยตัวตรวจวัดชีวภาพอัจฉริยะสมัยใหม่ ในหัวข้อ “การสร้างชุดตรวจวินิจฉัยโควิด ๑๙” ซึ่งสถาบันวิทยสิริเมธี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันพัฒนางานวิจัยชุดตรวจวินิจฉัยโควิด ๑๙ โดยนำเทคโนโลยีทางชีวภาพ
ที่เลียนแบบจากกลไกการตัดต่อพันธุกรรมในพืชและสัตว์ คิดค้นชุดตรวจดังกล่าว ที่สามารถใช้งานได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ให้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้งบประมาณไม่มาก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไป ทอดพระเนตรศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้า ณ อาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ครบวงจร ในการนี้ ทอดพระเนตรผลงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ อาทิ การรับรู้อารมณ์จากเสียงพูดหรือจำแนกอารมณ์จากเสียงโดยคำนึงถึงเนื้อหา โดยสามารถนำไปใช้ร่วมกับงานบริการลูกค้า เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนา ปตท. สผ. เออาร์วี และสถาบันวิทยสิริเมธี” ทรงเปิดศูนย์ความร่วมมือ ฯ ดังกล่าว และทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท. สผ.
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ โครงการพัฒนาพื้นที่
วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วังจันทร์วัลเลย์ ณ อำเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุดชมทัศนียภาพความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง