วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566

 

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม
ทรงเจิมเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระพิฆเนศวร พระขันธกุมาร พระพรหม พระสุรัสวดี พระนารายณ์ พระลักษมี และพระภูมิเทวี ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย – ตรีปวาย ในการนี้ พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์
ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายชัยเดช เครือเปรม ประธานชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และบัตรถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าถวายเงิน และพระพุทธรูป ด้วย
– นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชค ประจำปี ๒๕๖๔ และเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากชมรมคู่สมรส ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำ นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต และนางมธุวลี สถิตยุทธการ ประธานโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ ๒๕๖๕ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม “แบรนด์ ยัง บลัด เกมส์ ครีเอเตอร์” (BRAND’S Young Blood Game Creator) ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ นำ นางสาวนันทวัน ทองนพคุณ
ครูผู้ช่วย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

/ วัฒนธรรมแห่งชาติ …

 

– ๒ –

วัฒนธรรมแห่งชาติ นำ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็ม
เชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาววิมลมาลย์ สวัสดี นายกสโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรูปภาพสีน้ำมัน วาดโดย
นางอนงค์ ทรรทรานนท์ สมาชิกไลออนส์อาวุโส
เวลา ๐๙.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา ๑๑.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เนื่องในงานวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุม
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว กับชุดยา และเวชภัณฑ์พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ