วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ ๔๑ ของคณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ของแพทยสมาคม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๒,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทรงนาข้าราชการ และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก และวิชาประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ) ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ กรมทหารราบที่ ๑๑๒ อาเภอเกาะจันทร์ และศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงกรมทหารราบที่ ๑๑๒ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ทรงรับฟังการบรรยายสรุปการดาเนินงานของกรมทหารราบที่ ๑๑๒ ซึ่งเป็นหน่วยต้นแบบในการจัดหน่วยแบบกองพลน้อย ตามรูปแบบ ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย โดยนามาประยุกต์ให้เหมาะกับกองทัพบกไทย และเป็นหน่วยเดียว
ของกองทัพบกที่มีการบรรจุยานเกราะล้อยางแบบ “สไตรเกอร์” (Stryker) จากสหรัฐอเมริกา มีภารกิจหลัก คือการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความมั่นคงด้านอื่น นอกจากนี้ มีศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ ครบวงจร ซึ่งกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ได้น้อมนาแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดทาบนเนื้อที่ ๕๐ ไร่ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กาลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามาศึกษาความรู้
และนาไปประยุกต์ใช้ อาทิ ฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การสร้างฝาย จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการอาวุธ และยุทโธปกรณ์หลักของกรมทหารราบที่ ๑๑๒ อาทิ รถยานเกราะล้อยาง “สไตรเกอร์” (Stryker) ซึ่งนาเข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๖๒ เพื่อทาการเคลื่อนกาลังพลเข้าสู่พื้นที่การรบอย่างปลอดภัย ด้วยเกราะป้องกันรอบทิศทาง นอกจากนี้ ยังสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว ทาให้ศัตรูไม่สามารถตั้งรับได้ทัน ทั้งนี้ จะมีการฝึกปฏิบัติเป็นประจาทุกปี เพื่อให้กาลังพลได้รับทราบรูปแบบขบวนของรถยานเกราะล้อยาง ในการเคลื่อนที่ การกระจายกาลัง และการดาเนินกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
/ในวันเดียวกันนั้น…
– ๒ –
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงรับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการ และแผนการพัฒนา ของท่าเรือแหลมฉบัง การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอย่างยั่งยืน ณ อาคารศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบัง เปรียบเสมือนประตูเศรษฐกิจหลักของประเทศ ที่มีส่วนในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๑ และ ๒ ที่เปิดให้การบริการแล้ว โครงการพัฒนาที่พร้อมรองรับการพัฒนาสู่มาตรฐานการเป็นท่าเรือระดับโลก ที่สาคัญ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคาร ท่าเทียบเรือชุดดี ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ทรงรับฟังการบรรยายการดาเนินงานธุรกิจท่าเทียบเรือของฮัทชิสัน พอร์ท ไทยแลนด์ เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ปัจจุบันดาเนินธุรกิจท่าเทียบเรือ ๗ แห่ง ในท่าเรือแหลมฉบัง ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติงานที่นาเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานจากระยะไกลใช้พลังงานไฟฟ้า และรถบรรทุกอัตโนมัติ ไร้คนขับ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ตามเป้าหมายในปี ๒๕๙๓ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังชั้นที่ ๒๑ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรทัศนียภาพโดยรอบของท่าเรือแหลมฉบัง และฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร