วันพุธ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสรรพวิทยาการต่าง ๆ
เป็นกาลังสาคัญ ดังเช่นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้สูง ตามธรรมดาผู้มีความรู้นั้น จะไปประกอบกิจการงานใดก็คงทาได้ โดยอาศัยความรู้ที่ได้ร่าเรียนมา แต่การจะทาสิ่งใดโดยใช้ความรู้เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สาเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นเสมอไปนัก จาเป็นที่แต่ละคนจะต้องนาคุณสมบัติอื่น ๆ ในตัว มาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย เป็นต้นว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรู้กาลเทศะ และคุณธรรมความสุจริต อันจะเป็นเครื่องกากับประคับประคองให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องสมควร หากบุคคลใดมีความรู้สูง
แต่ขาดคุณสมบัติอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดคุณธรรม บุคคลนั้นก็อาจจะนาความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษทุจริต สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างมาก จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายาม ปลูกฝังสร้างเสริมคุณธรรมความสุจริต และสร้างสมอบรมคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เจริญงอกงามขึ้นในตน แต่ละคน จะได้สามารถเป็นกาลังสาคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ สมกับที่มีความรู้สูง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ชุดคุ้มครองตาบลสากอ อาเภอสุไหงปาดี ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๕ อาเภอระแงะ ชุดคุ้มครองตาบลสาวอ อาเภอรือเสาะ ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๙ อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สถานีตารวจภูธรบันนังสตา อาเภอบันนังสตา ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.นปพ.ยะลา ๒ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และชุดคุ้มครองตาบลปล่องหอยอาเภอกระพ้อ จังหวัดปัตตานี