วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ “พัทลุงเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ “เสกักเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เฝ้า รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง