วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ2562

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนางสาวฉวีวรรณ
ชลศรานนท์ ภรรยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูล
– นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางชิดชนก เครืออุด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โดยมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฯ จังหวัดเชียงราย ได้มาสำรวจพื้นที่ พบว่ามีระบบน้ำที่ดี แต่คุณภาพดินต่ำ ชาวอุดรธานีส่วนใหญ่บริโภคข้าวเหนียว คือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.๖ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภค จึงมีไม่เพียงพอ ทางมูลนิธิ ฯ มีแนวคิดว่า การดำเนินโครงการ ทหารพันธุ์ดีของหน่วย ฯ ให้มุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.๖ เพื่อแจกจ่ายให้ทหารกองประจำการใช้ใน การเพาะปลูก และให้จัดสรรพื้นที่สำหรับฝึกการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ผัก ช่วงแรกเน้นการปรับปรุงสภาพดิน โดยปลูกผักไว้บริโภคภายในหน่วยก่อน เพื่อเตรียมการเป็นศูนย์ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ผักต่อไป และให้ปรับพื้นที่ ส่วนใหญ่ที่เหลือ ทำนาปลูกข้าวเหนียว กข.๖ เป็นการทดลองปลูก และเตรียมดินไว้สำหรับเพาะปลูกขยายพันธุ์ในปีต่อไป ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ฯ มีพื้นที่ ๑๙๐ ไร่ แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ พื้นที่การเกษตร ๗๗ ไร่ ส่วนที่ ๒ พื้นที่แหล่งน้ำ ๔๘ ไร่ ส่วนที่ ๓ ปศุสัตว์ ๒๒ ไร่ และส่วนที่ ๔. พื้นที่ใช้สอย ๔๓ ไร่

/ในการนี้…

– ๒ –

ในการนี้ กรมการข้าวได้กราบบังคมทูลรายงานการปลูกข้าวเหนียว กข.๖ ในพื้นที่โครงการ ฯ
ว่ามีความเหมาะสม เพราะให้ผลผลิตสูง ทนแล้งดีกว่า มีกลิ่นหอม ต้านโรคใบจุดสีน้ำตาล และคุณภาพการสีดี ส่วนข้าวขาว กข.๑๕ ทนแล้งได้ดี และเก็บเกี่ยวได้เร็ว และข้าวเหนียว กข.๒๒ ทนแล้งได้ดีและต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.๑๕ จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม และข้าวเหนียว กข.๖ จำนวน ๕๐ กิโลกรัม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ด้านการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน ได้ปรับปรุงแหล่งน้ำแก้มลิงหนองขอนกว้าง และแก้มลิง หนองหัวแตก พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และเตรียมซ่อมแซมท่อส่งน้ำเดิม พร้อมต่อท่อแยกส่งน้ำลงห้วยหมากแข้งต่อไป
นอกจากนี้ ในโครงการ ฯ ยังมีการเลี้ยงหนูนา แมงป่อง จิ้งหรีด และไส้เดือน เพื่อเป็นอาชีพเสริม ให้กับผู้ที่สนใจที่มาศึกษาดูงาน และสามารถนำไปขยายผลได้ที่บ้านตัวเองได้ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรฟาร์มทดลองเลี้ยงเป็ดและไก่พื้นบ้านในโครงการ ฯ ปัจจุบันมีเป็ดพื้นบ้าน ๔๕ ตัว ไก่พื้นบ้าน ๒๕ ตัว ไก่ดำ ๙ ตัว และห่าน ๙ ตัว ซึ่งพันธุ์พื้นเมืองมีข้อเสีย คือ โตช้า ให้ผลผลิตน้อย ในการนี้ กรมปศุสัตว์ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็ดเทศกบินทร์บุรี ๑๑๒ ตัว ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกเป็ด ซึ่งเป็ดพันธุ์นี้มีข้อดี คือ ให้เนื้อเยอะ เติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ไข่ดกมากถึงปีละ ๑๖๐ – ๑๘๐ ฟอง สำหรับเลี้ยงในโครงการ ฯ ต่อไป จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตพันธุ์ที่ได้จากข้าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อาทิ ข้าวเม่า เป็นขนมที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวฮาง ซึ่งเป็นข้าวที่เกี่ยวในระยะที่ยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยว นำไปตากแดดและตำ มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับข้าวกล้องงอก และน้ำนมข้าวยาคู ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับไขมัน บำรุงสายตา และป้องกัน โรคเหน็บชา