วันพุธ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไซนส์ แฟร์
๒๐๒๑” (Thailand International Science Fair 2021 – TISF2021) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet